[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [InetBib] Elsevier und Dritte Welt -- war: Was wurde zum UrhGbeschlossen?-----------------------------------------------------
NRC.NEXT

11 July 2007 Wednesday
1ste Editie

SECTION: WETENSCHAP; Blz. 19

Wetenschappelijke literatuur gratis voor ontwikkelingslanden

Rotterdam. Wetenschappers in ontwikkelingslanden kunnen tot 2015 gratis -
of tegen geringe kosten - gebruikmaken van actuele wetenschappelijke
literatuur. Zij krijgen de komende zeven jaar online toegang tot de
tijdschriften van uitgevers als Reed Elsevier en Springer. Meer dan honderd
uitgevers hebben daartoe vandaag een akkoord gesloten met drie
VN-organisaties. Microsoft ondersteunt het initiatief op technisch gebied.
Het akkoord met de VN-organisaties voor gezondheid (WHO), voeding en
landbouw (FAO) en milieu (UNEP) bouwt voort op drie programma's die enkele
jaren bestaan; Hinari, Agora en Oare bieden toegang tot biomedische,
agrarische en milieukundige tijdschriften.
De wetenschappelijke uitgevers willen op deze manier een bijdrage leveren
aan de totstandkoming van de zogeheten Millenniumdoelen van de Verenigde
Naties. Voor 2015 moet onder meer de armoede in de wereld zijn gehalveerd.
Universiteiten in landen waar het inkomen per hoofd van de bevolking minder
dan 1.000 dollar per jaar is, krijgen gratis toegang tot de informatie. Is
het gemiddeld inkomen tussen 1.000 en 3.000 dollar, dan moet de instelling
1.000 dollar betalen. Westerse universiteiten betalen jaarlijks miljoenen
euro's voor abonnementen op tijdschriften.

LOAD-DATE: 11 July 2007
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS
PUBLICATION-TYPE: Krant
Copyright 2007 NRC.NEXT
All Rights Reserved


Maschinell nach Englisch übersetzt:

Scientific literature for free for developing countries Rotterdam.
Scientists in developing countries can up to 2015 for free - or
against small costs - use of current scientific literature. They
obtain the coming seven years online to the illustrated magazines of
editors such as Elsevier and Springer drove. More than hundred editors
to this end have today closed an agreement with three UN
organisations. Microsoft support the initiative in technical area. The
agreement with the UN organisations for health (WHO), feeding and
agriculture (FAO) and environment (UNEP) continues building on three
programmes which exist some years; Hinari, agora and Oare offer access
to biomedical, agrarian and milieukundige illustrated magazines. The
scientific editors want make this way a contribution to the production
of the millennium aims of the United Nations. For 2015 among others
the poverty in the world must have been halved. Universities in
countries where the per capita income is less than 1,000 dollars per
year, obtains for free to the information. The average income between
1,000 and 3,000 dollars is, then the institution 1,000 must pay
dollars. Western universities pay annually millions euro for
subscriptions on illustrated magazines.Listeninformationen unter http://www.inetbib.de.