[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[InetBib] Rollt Google Europa von Norden her auf?Sehr geehrte Damen und Herren,

die Einigung von Google mit den Autoren, Verlagen und Bibliotheken in den 
USA ist in der Inetbib-Szene bekannt, aber so umfangreich, dass wohl nur 
wenige Juristen diese hinreichend verstehen. Ich nehme an, es ist noch 
nicht bekannt, dass Google damit auch die europaeischen Werke wohl 
komplett einscannen will, so jedenfalls verstehe ich den schwedischen 
Artikel, mit einer englischen Uebersetzung eines Freundes anbei:

http://sydsvenskan.se/nojen/article410869/Svenska-bocker-laggs-ut-pa-Google
.html


Svenska böcker läggs ut på Google
Av Arvid Jurjaks
Först publicerad: 5 februari 2009 08:21
Senast uppdaterad: 9 februari 2009 02:00
6 kommentarer
Ett avtal mellan Google och amerikanska författare ger sökjätten rätt att 
skanna in även svenska böcker. Nu har författare och
förläggare i Sverige tre månader på sig att komma med invändningar – 
annars förväntas de ha accepterat de nya villkoren.
An agreement between Google and american authors gives the search giant 
the right to scan even swedish books. Now, authors and
publishers in Sweden have 3 months to make objections – otherwise it is 
expected that they accept the new conditions.
– Man är helt enkelt indragen i något som man inte vill vara med i, säger 
Pia Janné Nyberg, jurist på Svenska Förläggareföreningen.
- One is quite simply being involved in something that one does not want 
to participate in, says Pia Janné Nyberg, lawyer at Svenska
Förläggareföreningen.
Sedan fem år tillbaka pågår en tvist mellan Google och amerikanska förlag 
och författare.
Since 5 years ago, there has been a dispute between Google and american 
publishers and authors.
Anledningen är sökjättens projekt med att upprätta ett digitalt bibliotek 
genom att skanna in mängder av böcker. Upphovsrättsintrång,
ansåg flera författare och förläggare, och valde att stämma Google.
The occasion is the search giants project to establish a digital library 
by scanning a huge quantity of books. In conflict with copyright,
several authors and publishers considered and chose to sue Google.
Men nu har parterna kommit överens. Ett förlikningsavtal har upprättats 
och den 11 juni i år väntas amerikansk domstol godkänna
avtalet. Förlikningen kommer då att gälla alla som har ett amerikanskt 
upphovsrättsintresse.
But now, both sides have come to an agreement. A conciliation agreement 
has been established and June 11th this year, it is expected
that an american law court will approve the agreement. The agreement will 
then concern everybody who is affected by american
copyright.
Knappast en angelägenhet för svenska författare, skulle man kunna tro. Men 
ett amerikanskt upphovsrättsintresse, det har i stort sett
alla som ger ut böcker och tidningar. Oavsett i vilket land. Redan nu 
finns flera svenska verk inskannade i Googles katalog.
Barely important to swedish authors, one should think. But affected by 
american copyright is roughly speaking everybody who is
issuing books and periodicals.
I helgen annonserar Google i svenska tidningar – och svenska författare 
och förläggare har till den 5 maj på sig att ta ställning:
Acceptera förlikningen – vilket innebär att frånsäga sig rätten att i 
framtiden stämma Google i ärendet. Det innebär också att man ger
Google rätt till att skanna in upphovsrättsskyddat material till sin 
elektroniska databas.
This weekend Google is announcing in swedish newspapers – and swedish 
authors and publishers have a deadline May 5th to decide:
Accept the agreement – which means to sign away the right to sue Google in 
the future. It also means that one gives Google the right
to scan copyrighted material into its electronic database
Invänd eller kritisera förlikningen.
Object or criticise the agreement.
Eller avböj helt och bibehåll rätten att stämma Google individuellt.
Or refuse the agreement and retain the right to sue Google individually.
Hör man inte av sig till Google förväntas man ha accepterat avtalet.
If Google not hear from you, it is expected that you have accepted the 
agreement.
Svenska Förläggareföreningen är kritisk till metoderna.
– Det här avtalet damp bara ner i knäet på oss. Det är ett krångligt avtal 
på flera hundra sidor, säger Pia Janné Nyberg, jurist på
Svenska Förläggareföreningen.
Svenska Förläggareföreningen is critical to the methods.
This agreement was jut dumped upon us. It is a complicated agreement of 
several hundred pages, says Pia Janné Nyberg, lawyer at
Svenska Förläggareföreningen.
Vad har de olika parterna gjort för att höra er åsikt?
– Ingenting. De har inte informerat oss alls. Vi visste inte ens att det 
pågick några förlikningsförhandlingar.
What has the different sides done to hear your opinion?
- Nothing. They have not informed us at all. We did not even know that 
settlement negotiations have been in progress.
Förlikningsavtalet innebär att författare har rätt till 63 procent av de 
så kallade bruksintäkterna som Google gör på sin nya tjänst.
Avtalet ger också författare rätt att begära att deras inskannade verk tas 
bort ur katalogen.
The conciliation agreement implies that the authors have the right to 63 
percent of the so called revenues of use which Google will
get from its new service.
Sveriges Författarförbund är försiktigt positiva till att parterna i USA 
lyckats komma överens och tycker att förlikningsavtalet är bra.
– Vi har inte studerat det i detalj. Det är klart att det finns 
svårigheter. Men det är ändå bra att det finns en möjlighet att ställa sig
utanför, säger förbundets ordförande, Mats Söderlund.
Sveriges Författarförbund (Swedish author association) is gently positive 
to the fact that both sides in US have succeeded in making
an agreement and think that the conciliation agreement is good.
-We have not studied it in detail. It is clear that there are 
difficulties, but it is good that there is a possibility to refuse, says 
the mayor
of the association.
Både författarförbundet och förläggareföreningen arbetar nu aktivt med att 
få ut information till sina medlemmar.
Both the author association and the publisher association are now working 
actively with informimg their members.
Googles kontor i Sverige har inte kunnat kommentera ärendet.
Google's office in Sweden has not given any comment.


Was bedeutet das fuer die deutschsprachigen Laender?

Mit freundlichem Gruss
Manfred Hauer

AGI - Information Management Consultants
Dipl.-Inf.wiss. Manfred Hauer M.A.
Mandelring 238 b
67433 Neustadt / Weinstrasse
Germany
+49 (0) 6321  / 96 35 - 10
Manfred.Hauer@xxxxxxxxxx
Skype: Manfred.Hauer1
http://www.agi-imc.de
http://www.dandelon.com

Listeninformationen unter http://www.inetbib.de.